. .

The page is printed

U skladu sa zakonskim propisima

DB kodeks ponašanja

DB grupa čvrsto drži do kodeksa ponašanja baziranog na zakonskoj regulativi I etičkom poslovnom ponašanju.

Ove interne smernice daju jasno uputsvo zaposlenima u svim poslovnim transakcijama I kontaktima sa klijentima. Interna regulativa definiše kodeks posebno u sledećim situacijama:

 • Beneficije- Davanje I primanje
  Transparetno uputstvo kako se ophoditi prema beneficijama od strane trećih lica ili unutar kompanije
 • Zaštita imovine
  Uputstvo za zaštitu poslovnih I trgovinskih informacija kao I imovine DB grupe
 • Zakon protiv kartela/ nameštanje cena
  Informacije I uputstvo kako reagovati u komunikaciji sa konkurencijom I ne ugroziti fer tržišno poslovanje
 • Agenti, brokeri, konsultanti
  Pravila o saradnji I selekciji
 • Sukob interesa
  Uputstvo kao ne ući u konflikt interesa
  Zaštita integriteta

Poslednje ažuriranje: 19.10.2016

Na početak stranice